Jesteś tutaj: Statut

Statut

 I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 § 1 

 1. Fundacja Wspierania Talentów Sportowych, zwana dalej Fundacją, została ustanowiona przez Fundatorów Iwonę Świętochowską i Justynę Świętochowską, aktem notarialnym za numerem Repertorium A nr 65/2016 i działa na podstawie ustawy o fundacjach z dnia 06 kwietnia 1984 roku (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r poz. 40) i ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r poz 1118 ze zmianami) oraz zgodnie z postanowieniami niniejszego statutu.
 2. Fundacja posiada osobowość prawną.

 § 2

 Czas trwania Fundacji jest nieokreślony.

 § 3

 1. Fundacja działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej.
 2. Fundacja może prowadzić działalność poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej dla realizowania celów społecznych i gospodarczych zgodnie z obowiązującymi przepisami.

§ 4

Siedzibą Fundacji jest miasto Warszawa.

§ 5

Nadzór nad Fundacją sprawuje minister właściwy do spraw kultury fizycznej, zwany dalej ministrem właściwym.

II. CELE FUNDACJI l SPOSOBY REALIZACJI CELÓW

§ 6

Celami Fundacji są:

 1. Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej;
 2. Zachęcanie dzieci i młodzieży do aktywnej turystyki i krajoznawstwa;
 3. Propagowanie aktywnego wypoczynku dzieci i młodzieży;
 4. Działalność charytatywna;
 5. Ochrona i promocja zdrowia;
 6. Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych;
 7. Nauka, edukacja, oświata i wychowanie;
 8. Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym;
 9. Promocja zatrudnienia i aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy;
 10. Promocja Rzeczypospolitej Polskiej za granicą;
 11. Działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości;
 12. Promocja i organizacja wolontariatu;
 13. Działalność na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3, w zakresie określonym w art. 4 ust. 1 pkt. 1-32 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r poz 1118 ze zmianami).
 14. Wspieranie i upowszechnianie olimpijskich dyscyplin sportowych;
 15. Promowanie i wspieranie młodych sportowców w karierze;
 16. Propagowanie i upowszechnianie idei sportu;
 17. Działania organizacyjno-marketingowe mające na celu wzrost zainteresowania sportem wśród społeczeństwa;
 18. Wychowanie przez sport  jako metoda walki z patologiami społecznymi;
 19. Współpraca i pomoc klubom sportowym w działalności;
 20. Organizacja i współorganizacja zawodów sportowych, turniejów, gal promujących dyscypliny olimpijskie;

§7

Fundacja realizuje swoje cele m.in. poprzez:

 1. Działalność w zakresie wspierania, edukacji, promocji i pomocy w rozwoju kariery dzieci i młodzieży uzdolnionych, a także dorosłych sportowców;
 2. Udzielanie pomocy sportowcom
 3. Kreowanie i popularyzowanie postaw i zachowań społecznych w oparciu o wartości niesione przez kulturę fizyczną;
 4. Wspieranie inicjatyw i przedsięwzięć oraz integrację jednostek i środowisk zainteresowanych rozwojem i popularyzacją kultury fizycznej;
 5. Edukowanie w zakresie profilaktyki prozdrowotnej, kultury fizycznej i rozwoju sportowego, jak również upowszechnianie wszelkich form aktywnego wypoczynku i zdrowego trybu życia;
 6. Udzielanie pomocy i wspieranie klubów, organizacji sportowych oraz trenerów;
 7. Wspieranie i prowadzenie inicjatyw o charakterze sportowym, edukacyjnym oraz charytatywnym;
 8. Szkolenia sportowe oraz organizacja obozów i imprez sportowych i rekreacyjnych;
 9. Utrzymanie, budowa oraz rozbudowa obiektów i urządzeń kultury fizycznej;
 10. Dokształcanie i doskonalenie zawodowe pracowników oraz działaczy kultury fizycznej;
 11. Współpracę w dziedzinie kultury fizycznej z zagranicą;
 12. Pomoc zwrotną i bezzwrotną dla jednostek organizacyjnych kultury fizycznej;
 13. Tworzenie i prowadzenie portali internetowych o tematyce kultury fizycznej, rozwoju i samodoskonalenia;
 14. Promowanie dyscyplin sportowych i korzyści wynikających z ich uprawiania;
 15. Wspieranie kultury fizycznej, poprzez przekazywanie środków przeznaczonych na podnoszenie i nabywanie sprawności fizycznej, czyli m.in. darowizny dla klubów sportowych, stypendia sportowe, wspomaganie zawodów sportowych, w tym zawodów osób niepełnosprawnych;
 16. Prowadzenie kampanii i działań upowszechniających idee i wartości niesione przez kulturę fizyczną;
 17. Świadczenie pomocy organizacyjnej, finansowej oraz rzeczowej osobom i jednostkom podejmującym i prowadzącym działalność w zakresie celów Fundacji;
 18. Skupianie wokół celów Fundacji osób i instytucji oraz organizowanie spotkań służących wymianie doświadczeń, działalność edukacyjną;
 19. Popularyzowanie celów Fundacji w środkach masowego przekazu oraz promocję i reklamę działań związanych z celami Fundacji;
 20. Finansowanie nagród i stypendiów dla najlepszych sportowców;
 21. Organizowanie konferencji, seminariów, prelekcji i wykładów;
 22. Pozyskiwanie i rozdzielanie funduszy otrzymywanych przez Fundację, pozyskiwanie środków pieniężnych z budżetu Unii Europejskiej;
 23. Wykorzystywanie wszelkich form aktywności fizycznej w działaniach prewencyjnych i resocjalizacyjnych,
 24. Wspomaganie innych działań określonych w artykule 4. Ustawy o pożytku publicznym i o wolontariacie.
 25. Współpraca z przedstawicielami sportu i biznesu oraz z jednostkami samorządu terytorialnego do realizacji celów Fundacji.

§8

 1. Dla osiągnięcia swych celów Fundacja może wspierać finansowo i rzeczowo działalność innych podmiotów, osób prawnych i fizycznych, których działalność jest zbieżna z celami Fundacji.
 2. Fundacja prowadzi działalność pożytku publicznego na rzecz ogółu społeczności, lub określonej grupy podmiotów pod warunkiem ,że grupa ta jest wyodrębniona ze względu na szczególnie trudną sytuację życiowa lub materialną w stosunku do społeczeństwa
 3. Cały dochód Fundacji (nadwyżka przychodów nad kosztami) przeznaczany jest na działalność pożytku publicznego.
 4. Fundacja współdziała dla realizacji swych celów z organami władzy i administracji państwowej i samorządowej, organizacjami państwowymi, społecznymi i prywatnymi, innymi osobami fizycznymi i prawnymi w kraju i za granicą. 
 5. Fundacja może ustanawiać odznaki, medale i tytuły honorowe i przyznawać je wraz z innymi wyróżnieniami i nagrodami osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla celów obranych przez Fundację lub dla samej Fundacji.

§9

 1. Fundacja używa pieczęci z oznaczeniem nazwy i siedziby oraz pieczątek z danymi identyfikującymi Fundację
 2. Fundacja może używać wyróżniającego ją znaku graficznego (logo)

IV. MAJĄTEK FUNDACJI

§ 10

Majątek Fundacji stanowią środki wskazane w oświadczeniu woli o ustanowieniu Fundacji (Akt Fundacyjny) i wynoszą 2.000,00 (słownie: dwa tysiące złotych) oraz inne mienie nabyte przez Fundacje w toku działania.

§ 11

Dochodami Fundacji zwiększającymi jej majątek są:

 1. Darowizny, spadki, zapisy, subwencje osób prywatnych i inne nieodpłatne przysporzenia,
 2. Dotacje, granty, subwencje,
 3. Odsetki bankowe i dochody z majątku ruchomego i nieruchomego,
 4. Dochody ze zbiórek i imprez publicznych,
 5. Dochody z praw majątkowych,
 6. Dochody z majątku ruchomego i nieruchomego nabytego i będącego własnością lub będącego w użytkowaniu Fundacji,
 7. Dochody z działalności gospodarczej,
 8. Sponsoring,
 9. Nawiązki przyznawane przez właściwy organ,
 10. Świadczenia na cel społeczny przyznawane w trybie art. 448 KC.

§ 12

 1. Majątek Fundacji jest lokowany na rachunkach i lokatach bankowych, w obligacjach, akcjach i udziałach w nieruchomościach oraz w ruchomościach stanowiących - w rozumieniu obowiązujących przepisów - środki trwałe.
 2. Fundacja może tworzyć fundusze, w tym fundusze celowe.
 3. Z dochodów określonych w § 11 pkt. 1 Fundacja może tworzyć szczególne fundusze celowe nazwane imieniem osób, które przekazały Fundacji środki w drodze spadku lub darowizny, na których zgromadzone są środki otrzymane od w/w. osób z w/w. tytułów.
 4. Sposób dysponowania środkami zgromadzonymi na funduszach określa Zarząd Fundacji, kierując się – odnośnie funduszy opisanych w pkt. 3- wolą spadkobierców i darczyńców.

§ 13

Fundacja nie może:

 1. Udzielać pożyczek lub zabezpieczać zobowiązań majątkiem Fundacji w stosunku do członków organów Fundacji lub pracowników Fundacji oraz osób, z którymi pracownicy Fundacji pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej osobami bliskimi.
 2. Przekazywać jej majątku na rzecz członków organów Fundacji lub pracowników Fundacji oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności, jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,
 3. Wykorzystywać majątku na rzecz członków organów Fundacji lub pracowników Fundacji oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich chyba, że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu organizacji.
 4. Dokonywać zakupu na szczególnych zasadach towarów i usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie organów Fundacji lub pracownicy Fundacji oraz ich osoby bliskie.

§ 14

 1. Fundacja prowadzi w kraju i za granicą działalność gospodarczą zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.
 2. Przedmiotem działalności gospodarczej Fundacji jest:

-       Pozostałe drukowanie (PKD 18.12.Z);

-       Wydawanie książek (PKD 58.11.Z);

-       Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków (PKD 58.14.Z);

-       Pozostała działalność wydawnicza (PKD 58.19.Z);

-       Działalność portali internetowych (PKD 63.12.Z);

-       Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych (PKD 64.99.Z);

-       Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania (PKD 70.22.Z);

-       Działalność agencji reklamowych (PKD 73.11.Z);

-       Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w mediach drukowanych (PKD 73.12.B);

-       Działalność organizatorów turystyki (PKD 79.12.Z);

-     Wypożyczanie i dzierżawa sprzętu rekreacyjnego i sportowego (PKD 77.21.Z),

-     Działalność obiektów służących poprawie kondycji fizycznej (PKD 93.13.Z.),

-     Sprzedaż detaliczna sprzętu sportowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.64.Z);

-     Sprzedaż detaliczna prowadzona przez Internet (PKD 47.91.Z);

-     Sprzedaż detaliczna artykułów używanych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.79.Z);

-     Wynajem lub zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi (PKD 68.20.Z).

 1. Prowadzona przez Fundację działalność gospodarcza stanowi działalność dodatkową w stosunku do działalności pożytku publicznego wynikającej z postanowień Statutu.
 2. Z majątku i dochodów Fundacji Zarząd przeznacza środki na prowadzenie działalności gospodarczej, w miarę potrzeby i z zastrzeżeniem postanowień Statutu.
 3. Na dzień 22 stycznia 2016 z majątku Fundacji wydziela się środki na prowadzenie działalności gospodarczej w wysokości 1000 zł.
 4. O ile uchwała zarządu Fundacji nie określi inaczej rokiem obrachunkowym Fundacji jest rok kalendarzowy.

V. WŁADZE FUNDACJI

§ 15

Organami Fundacji są:

 1. Rada Fundacji,
 2. Zarząd Fundacji.

RADA FUNDACJI

§ 16

 1. Rada Fundacji składa się z 3-7 osób.
 2. Radę Fundacji powołują i odwołują Fundatorzy.
 3. Rada Fundacji powoływana jest na trzyletnie kadencje. Istnieje możliwość ponownego wyboru danej osoby do składu Rady Fundacji.
 4. W szczególnie uzasadnionych przypadkach odwołanie członka Rady i przez to pozbawienie go członkostwa w Radzie, może nastąpić w wyniku uchwały podjętej jednogłośnie przez pozostałych członków Rady.

§ 17

Rada wybiera ze swego grona Przewodniczącego Rady Fundacji, zwanego dalej Przewodniczącym.

§ 18

 1. Rada odbywa posiedzenia nie rzadziej niż raz w roku.
 2. Posiedzenia Rady zwołuje Przewodniczący lub wyznaczony przez niego członek Rady, z własnej inicjatywy lub na wniosek Zarządu Fundacji lub Fundatora.
 3. Forma zwołania posiedzenia jest dowolna. Zaproszenie na posiedzenie powinno jednak dotrzeć do każdego Członka Rady.
 4. W posiedzeniu Rady może uczestniczyć przedstawiciel Zarządu Fundacji.
 5. Uchwały Rady zapadają zwykłą większością głosów, przy obecności połowy jej członków.
 6. Przy równowadze głosów decyduje głos Przewodniczącego Rady.
 7. Mandat członka Rady Fundacji wygasa w przypadku:
  1. złożenia rezygnacji,
  2. śmierci,
  3. odwołania członka Rady Fundacji, zgodnie z zasadami określonymi w ust. 8
 1. Odwołanie członka Rady Fundacji następuje w przypadku
  1. choroby powodującej trwałą niezdolność do sprawowania funkcji,
  2. nienależytego wypełniania funkcji członka Rady Fundacji,
  3. istotnego naruszenia postanowień niniejszego statutu,
  4. decyzji Fundatorów.

§ 19

Do kompetencji Rady Fundacji należy:

-       Nadzorowanie działalności Zarządu Fundacji i podległych mu jednostek organizacyjnych;

-       Prowadzenie innych czynności z zakresu kontroli i nadzoru prac Fundacji;

-       Badanie stanu majątkowego Fundacji w tym badanie i opiniowanie sprawozdań Fundacji i sprawozdań finansowych Fundacji;

-       Rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Zarządu Fundacji oraz udzielanie członkom Zarządu absolutorium z działania;

-       Zatwierdzanie wysokości wynagrodzeń i nagród członków Zarządu Fundacji;

-       Występowanie z wnioskami dotyczącymi działalności Fundacji;

-       Opiniowanie wieloletnich i rocznych programów działania Fundacji;

-       Wyrażanie opinii w sprawach przedstawianych przez Zarząd;

-       Rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań finansowych i sprawozdań Fundacji;

ZARZĄD FUNDACJI

§ 20

 1. Zarząd Fundacji składa się z 2-3 członków, w tym prezesa zarządu Fundacji, wiceprezesa zarządu Fundacji oraz członków zarządu Fundacji powoływanych i odwoływanych przez Fundatorów.
 2. Fundator może zostać powołany do zarządu Fundacji.
 3. Kadencja członków zarządu trwa 2 lata.
 4. Mandat członka Zarządu wygasa w przypadku:
  1. złożenia rezygnacji,
  2. śmierci,
  3. odwołania członka Zarządu, zgodnie z zasadami określonymi w ust. 5.
 1. Odwołanie członka zarządu następuje w przypadku
  1. choroby powodującej trwałą niezdolność do sprawowania funkcji,
  2. nienależytego wypełniania funkcji członka zarządu,
  3. istotnego naruszenia postanowień niniejszego statutu,
  4. decyzji Fundatorów.

§ 21

 1. Zarząd kieruje bieżącą działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz.
 2. Do kompetencji Zarządu należy:
  1. Kierowanie bieżącą działalnością Fundacji,
  2. Realizacja celów statutowych,
  3. Sprawowanie zarządu nad majątkiem Fundacji,
  4. Reprezentowanie Fundacji na zewnątrz
 3. Zarząd, co roku zobowiązany jest przedkładać Radzie Fundacji roczne sprawozdanie z działalności Fundacji.
 4. Zarząd ma prawo:
  1. ustanawiać pełnomocników działających w imieniu Fundacji, określając zakres ich umocowania,
  2. powoływać i odwoływać dyrektorów oddziałów,
  3. decydować o każdorazowym przyjęciu spadku lub darowizny.

§ 22

 1. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał.
 2. Zarząd podejmuje decyzje w formie uchwał.
 3. Uchwały zarządu zapadają zwykłą większością głosów, w obecności co najmniej 2 członków.
 4. Zarząd podejmuje działania we wszystkich sprawach niezastrzeżonych dla kompetencji Zgromadzenia Fundatorów i Rady Fundacji, w tym reprezentuje Fundację na zewnątrz.
 5. Oświadczenia woli w imieniu Fundacji składają samodzielnie członkowie zarządu Fundacji. W przypadku zaciągania zobowiązań lub rozporządzania prawem o wartości przekraczającej jednorazowo lub łącznie w okresie jednego roku na rzecz jednego podmiotu lub podmiotów powiązanych kwotę 100.000,00 zł (sto tysięcy złotych), do ważności transakcji wymagana jest uchwała zarządu Fundacji.

VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 23

 1. Dopuszczalne jest rozszerzenie celów Fundacji. Rozszerzenie takie dokonywane jest poprzez zmianę Statutu Fundacji.
 2. Zmiana Statutu Fundacji następuje na podstawie pisemnego postanowienia Fundatorów.
 3. W przypadku, gdy Fundator jest członkiem Zarządu Fundacji, jego postanowienie o zmianie Statutu wymaga zatwierdzenia przez Radę Fundacji.
 4. Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została ustanowiona lub w razie wyczerpania się jej środków finansowych i majątku.
 5. Likwidatorów Fundacji powołuje i odwołuje Zarząd Fundacji.

§ 24

Decyzję o likwidacji podejmuje Zarząd w drodze jednomyślnej uchwały.

§ 25

Środki finansowe i majątek pozostały po likwidacji Fundacji mogą zostać przeznaczone mocą uchwały Zarządu Fundacji na rzecz działających w Rzeczpospolitej Polskiej fundacji o zbliżonych celach.

§ 26

 1. Statut sporządzono i podpisano w 4 jednobrzmiących egzemplarzach.
 2. W sprawach nieunormowanych w treści Statutu mają zastosowanie postanowienia Ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 roku O fundacjach (tekst jednolity Dz.u. z 2016 roku poz. 40) oraz inne aktualnie obowiązujące przepisy prawa, dotyczące działalności fundacji.

                                                             FUNDATOR                                                                                                 FUNDATOR

                                                   Iwona Świętochowska                                                                             Justyna Świętochowska

Nasi partnerzy