Jesteś tutaj: Aktualności

Celami Fundacji są:
Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej; zachęcanie dzieci i młodzieży do aktywnej turystyki i krajoznawstwa; propagowanie aktywnego wypoczynku dzieci i młodzieży; działalność charytatywna; ochrona i promocja zdrowia; działalność na rzecz osób niepełnosprawnych; nauka, edukacja, oświata i wychowanie; przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym;
Promocja zatrudnienia i aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy; promocja Rzeczypospolitej Polskiej za granicą; działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości; promocja i organizacja wolontariatu; Działalność na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3, w zakresie określonym w art. 4 ust. 1 pkt. 1-32 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r poz 1118 ze zmianami). Wspieranie i upowszechnianie olimpijskich dyscyplin sportowych;  promowanie i wspieranie młodych sportowców w karierze; propagowanie i upowszechnianie idei sportu; działania organizacyjno-marketingowe mające na celu wzrost zainteresowania sportem wśród społeczeństwa; wychowanie przez sport  jako metoda walki z patologiami społecznymi; współpraca i pomoc klubom sportowym w działalności; organizacja i współorganizacja zawodów sportowych, turniejów, gal promujących dyscypliny olimpijskie;

Naszą misją jest wytworzenie umiejętności i nawyków ruchowych dla utrzymania kondycji fizycznej dzieci, w związku z tym nawiązaliśmy współpracę z Uczniowskim Klubem Sportowym GRISHINA

RGE - Rhythmic Gymnastic Equipment to pierwszy w Polsce stacjonarny sklep założony przez Fundację Wspierania Talentów Sportowych. 

Fundacja Wspierania Talentów Sportowych utworzyła GYM & JOY ACADEMY gdzie prowadzone są zajęcia ruchowe dla dzieci i młodzieży dobrane do ich wieku i możliwości. 

 

Nasi partnerzy